EN Erkend bemiddelaar worden

EN Iedereen die een diploma van minimaal het niveau bachelor beschikt, dan wel een staat van ervaring in conflictoplossing met minimaal vijf jaar beroepservaring kan voorleggen, komt in principe in aanmerking om als bemiddelaar erkend te kunnen worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Het basisdiploma speelt bijgevolg geen enkele rol. In tegendeel kan een verworven expertise in een technisch domein een pluspunt zijn om in sommige conflicten te bemiddelen. Anderzijds is het evenmin een noodzaak om een bemiddelingsopdracht te aanvaarden als erkend bemiddelaar dat men expert zou zijn in de aard van het geschil, doch is een zekere affiniteit ermee of een vertrouwdheid met de te behandelen materie wenselijk.

 

Om erkend bemiddelaar te kunnen worden is het volgen van een opleiding bij een erkende opleidingsinstantie vereist. Een basisvorming omvat minimaal 90 uur opleiding (zijnde minstens 60 uren basisopleiding en minstens 30 uren specialisatie). Naargelang de aard van de geschillen waarin men als bemiddelaar wil werken, nl. familiale geschillen, burgerlijke- en handelszaken of sociale geschillen, is het volgen van een bijkomende module van minimaal 30 uur vorming nodig. Deze vormingen moeten niet noodzakelijk in hetzelfde jaar of academiejaar worden gevolgd. Evenwel is het bezit van een attest over de basisopleiding en een of andere specialisatie vereist om een dossier te kunnen indienen voor erkenning bij de bevoegde bijzondere commissie van de Federale Bemiddelingscommissie via het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

 

Naast de vereiste vorming zijn nog een aantal nevenvereisten gesteld, die verband houden met de aard van het geschil, de persoon van de bemiddelaar, het onderschrijven van de deontologische code en de verzekering van de aansprakelijkheid als bemiddelaar.